رابین اوترخت، عکاس هلندی این پرتره زیبا را از چهره جغدی که چشمانش را بسته بود، گرفته است. این تصویر، برترین تصویر هفته یازدهم در رقابت تصویری ۲۰۱۱ نشنالجئوگرافیک به انتخاب سردبیران این نشریه است.