دیده بان حقوق حیوانات: شکار تمساح در چند فریم، شکار این حیوان در ایالت لویزیانا قانونی است.