دو ببر جوان در حال بازي در بركهاي در پارك ملي بندهوگر در هند.
دو خرس قطبي جوان باز در پهن دشت پوشيده از برف اسوالبارد در نروژ.
چهره ديدني يك سياهگوش در آلاسكا.
گله زرافه در توفان شن در جستجوي بركه آب در ناميبيا.
یك پنگوئن گونه جنتو با دو جوجهاش در جزيره جورجياي جنوبي در نزديكي قطب جنوب.
مرغ ماهيخوار كنجكاو در حاشيه درياچه بايكال در روسيه.
تصوير گوشهاي از پرواز صدها هزار سهره در جنگلهاي كوهستاني سرزمين باسك اسپانيا.ميمونهاي لنگور هندي روي صخرهاي در زير يك آبشار.
نگاه خيره ميمون ژاپني در بركه آب گرم در منطقه جيگوكوداني.
يك گله نيزه ماهي در حال شكار ساردينها در آبهاي ساحلي جزيره موخرس در مكزيك.

منبع: جام جم