خبرگزاری فارس: حمله هزاران ماهی گوشتخوار به سواحل پر گردشگر غرب برزیل، صنعت گردشگری این منطقه را تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته مقامات استان «ماتو گروسو» برزیل، طی دو هفته گذشته بیش از 15 گردشگر توسط این ماهیها که «پیرانا» نامیده میشوند مورد حمله قرار گرفته و مجروح شدهاند.

به گفته بخش مراقبتهای ویژه مجموعههای گردشگری ساحلی در غرب برزیل، تاکنون هیچ یک از گردشگران کشته نشدهاند تنها تعدادی انگشتهای خود را از دست داده و عدهای دیگر از ناحیه پا جراحت دیدهاند.

به گفته کارشناسان، پیراناها معمولا در رودخانههای نواحی بیرونی شهر دیده میشدند اما این گروه برای نخستین بار در سواحل داخل شهر به شناگران حمله ور شدهاند.

شهرداری منطقه «کاسرس» در استان «ماتو گروسو» به منظور مطلع ساختن گردشگران از وجود گروه پیراناها، اقدام به نصب پوسترهای بزرگ در نقاط مختلف شهر کرده است.

پیراناها یا ماهیهای گوشتخوار، از جمله حیوانات دریایی خطرناکی هستند که با حمله به شناگران در خطوط ساحلی حتی موجب مرگ آنها نیز میشوند