مرد آمريكايي كه پس از كشتن گربه اقدام به خوردن آن كرده بود توسط پليس ايالت كاليفرنيا دستگير شد.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مرد كه به مواد اعتياد داشته است پس از كشتن اين گربه نسبت به خوردن آن اقدام كرده بود.
پليس در بازرسي كه از خانه اين مرد 38 ساله داشت، همچنين مقدار زيادي مواد و اسكلت 500 خروس را پيدا كرد.
«هنري آرنيبال» در بازجويي با پليس گفت: دو روزگذشته اين گربه پنج تا از خروسهايم را كشته و من نيز با اسلحه به او شليك كردم و اين گربه را كشتم.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس، خوردن گوشت گربه خلاف قانون نيست اما پليس اين مرد را به دليل نداشتن مجوز شكار مجرم شناخته است.