خبرگزاری فارس: معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست گفت: بیشترین آلودگی دریای خزر مربوط به آلودگی نفتی است که از فعالیتهای نفتی 4 کشور دیگر حاصل میشود و بعد از آن سهم سموم کشاورزی دومین رتبه را در تولید آلودگی دارد.

عبدالرضا کرباسی در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس در خصوص مسئولیت برخورد با آلودگیهای نفتی در خلیج فارس اظهار داشت: سازمان محیط زیست متولی مقابله با آلودگی نفتی نیست و طبق قانون این وظیفه به عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی ادامه داد: در بُعد سیاست گذاری مواردی چون تعیین نوع دیسپرسنت (پراکنده ساز) جهت مقابله با آلودگی نفتی به عهده سازمان محیط زیست است که هماکنون دستورالعمل نحوه استفاده از چنین موادی را در دست تهیه دارد؛ از طرفی ایران به نمایندگی سازمان محیط زیست در 2 کنوانسیون تهران (مخصوص دریای خزر) و کنوانسیون کویت (مخصوص خلیج فارس) عضو است که سازمان محیط زیست موفق شده است در هر 2 کنوانسیون به گونهای عمل کند تا پروتکل مقابله با آلودگی نفتی توسط کشورهای عضو به امضاء برسد.

---------------------------------------------------------------------------------
همیشه نگرانی از بحرانی شدن آلودگی نفتی در خلیج فارس وجود دارد
---------------------------------------------------------------------------------


کرباسی در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال موارد نگران کنندهای از آلودگی نفتی در خلیج فارس داشتهایم، گفت: آلودگی نفتی همیشه در خلیج فارس وجود داشته است و با توجه به حجم بالای تردد نفتکشها در این منطقه به همراه عملیات اکتشاف و استخراج و ورود فاضلابهای حاوی مواد نفتی، همیشه این نگرانی وجود دارد که شرایط به آستانه بحرانی برسد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست ادامه داد: تاکنون چندین حادثه جدی وجود داشته است که میتوان به آتش کشیدن بیش از 700 حلقه چاه نفت کویت و به آتش کشیدن چاههای نوروز (هردو توسط عراق) اشاره کرد همچنین نفتکش عظیم سون بونگ که آن هم توسط عراق منفجر شد نیز در زمره موارد نگران کننده است اما در سال های اخیر به غیر از چندین نشت جزیی، مورد خاصی نبوده است.

وی در خصوص آلودگی آبهای خلیج فارس نسبت به سایر آبهای آزاد عنوان کرد: اندازهگیریهایی که صورت گرفته است، نشان نمیدهد که آلودگی نفتی خلیج فارس نسبت به سایر آبهای آزاد بیشتر باشد و شاید در اطراف برخی پایانههای نفتی آلودگی بیش از حد استاندارد مشاهده شود.

کرباسی بیان کرد: در مجموع غلظت هیدروکربورهای نفتی در آبهای خلیج فارس و رسوب زیر حدود استاندارد است همچنین میزان غیر قابل قبولی از فلزات سنگین در آب وجود ندارد اگر چه رسوبات کمّی بیش از استانداردهای جهانی است البته نوع پیوندهای فلزات با رسوب بهگونهای است که انتقال آن به آب و آبزی وجود ندارد و خطر زیست محیطی به دنبال ندارد.

وی تأکید کرد: از نظر سموم کشاورزی نیز به دلیل آنکه در کرانههای خلیج فارس کشاورزی زیادی صورت نمیپذیرد، آلودگی وجود ندارد همچنین در آبهای سواحل خلیج فارس آلودگی میکروبی ناشی از تخلیه فاضلاب انسانی وجود دارد که کشورها منطقه باید سعی کنند فاضلابهای شهری را تصفیه کنند بنابراین به لحاظ همین ریزشها است که میزان نیترات و فسفات نیز کمی بیش از حدود استانداردها است.

کرباسی در خصوص نظر یکی از کارشناسان محیط زیست مبنی بر اینکه ماهیان تالاب انزلی، خور موسی و کارون آلوده است، افزود: در سواحل کشور ایران اگر صیدی صورت میپذیرد، آلودگی آن فقط از نوع میکروبی است که قابل انتقال به انسان نیست.

معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست عنوان کرد: آلودگی میکروبی از رشد آبزی جلوگیری میکند و به عنوان مثال اگر قرار باشد که وزن یک ماهی در شرایط طبیعی به یک کیلوگرم برسد در حدود 700 گرم متوقف میشود ضمن اینکه اگر عنصر مضری در آب وجود داشته باشد بیشتر میل تجمع در بافت چرب ماهی و یا کبد آن را را دارد.

وی ادامه داد: بافت چرب در زیر پوست ماهی است و توصیه میشود که پوست قبل از استفاده کنده و دور انداخته شود البته کندن پوست نیز اجباری نیست ضمن آنکه هر چیزی به میزان مصرف باز میگردد همچنین در ایران متوسط میزان مصرف گوشت ماهیان در طی یک سال در مناطق مختلف متفاوت است و بین 3 تا 40 کیلوگرم متغییر است بنابراین ماهی هم اگر آلوده باشد با این مصرف کم در بدن انسان تجمع نخواهد داشت و ضرری به انسان نمیرساند.

----------------------------------------------------------------------
ایران بیشترین تولیدکننده آلودگی میکروبی در دریای خزر است
-----------------------------------------------------------------------

کرباسی در خصوص سهم ایران در آلوده کردن آب دریای خزر گفت: هر جا که انسان باشد آلودگی هم است ولی سهم ایران نسبت به کشورهای همسایه دریای خزر در ایجاد آلودگی میکروبی بیشتر است چرا که تعداد جمعیت ساحل نشین ایران به مراتب بیش از سایر کشورها است همچنین سهم سرانه (به ازای فرد) نسبت به سایر کشورها کمتر است ولی وقتی میزان آلودگی در جمعیت ضرب میشود از سایر کشورها پیشی میگیریم.

وی افزود: این موضوع نشان میدهد که ایران در تصفیه فاضلابهای شهری موفق بوده است ولی هنوز وزارت نیرو راه درازی را باید طی کند تا به شرایط مطلوب برسد ضمن اینکه بیشترین آلودگی دریای خزر مربوط به آلودگی نفتی است که از فعالیتهای نفتی 4 کشور دیگر حاصل میشود و بعد از آن سهم سموم کشاورزی دومین رتبه را دارد.

کرباسی با بیان اینکه آلودگی میکروبی به خطرناکی آلودگیهای نفتی و سموم کشاورزی نیست، در خصوص اقدامات سازمان محیط زیست در راستای کاهش آلایندگیها تصریح کرد: در خلیج فارس مصوبه هیئت دولت بسیاری از سازمانهای دولتی را ملزم به رعایت مسایلی کرده است به عنوان مثال وزارت نیرو باید تمامی شهرهای بالای 30 هزار نفر جمعیت را به سیستمهای تصفیه فاضلاب مجهز کند.

وی ادامه داد: مکاتبات زیادی با این وزارتخانه صورت پذیرفته است و گامهای مؤثری را برداشتهاند ولی به لحاظ کمبود بودجه بسیاری از طرحهای آنها نیمه کاره باقی مانده است بنابراین در مجموع وزارت نیرو در انجام مأموریت خود موفق نبوده است از طرفی وظایفی به عهده وزارت راه بوده است که باید اقداماتی چون جلوگیری از آلودگی نفتی در بنادر را انجام میداد.