خبرگزاری فارس: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای چندین طرح و پروژه محیط زیستی دریایی در خلیج فارس و سواحل آن خبر داد.

محمدجواد محمدزاده در حاشیه سفر به قشم و بندرعباس در گفتوگو با خبرنگار فارس در هرمزگان با اشاره به حساسیت محیط زیست خلیج فارس و سواحل آن به آسیبهای وارد آمده به این دریا و سواحل پیرامونی آن اشاره و اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست در راستای صیانت هر چه بیشتر از خلیج فارس برنامههای و پروژههای متعددی را مدنظر دارد.

*راهاندازی مرکز معالجه و امداد حیوانات دریایی در هرمزگان
وی در ادامه از راهاندازی مرکزی در راستای معالجه و امداد حیوانات دریایی در حوزه آبهای هرمزگان در آینده خبر داد و افزود: اعتقاد داریم که بسیاری از حیوانات دریایی احتیاج به تیمار، امداد و نجات و مداوا دارند چرا که به دلیل تردد گسترده شناورها در آبهای منطقه و در اثر برخورد حیوانات و آبزیان عظیم جثه به شناورها نیاز به این مرکز بیش از پیش احساس میشود.
معاون رئیس جمهور همچنین به مرکز تحقیقات زیست محیطی هرمز اشاره و افزود: این مرکز نیز میتواند هشت کشور عضو راپمی را تحت پوشش قرار دهد.

*تصویب طرح جامع کاهش آلایندگیها حوزه خلیج فارس در دولت
وی بیان داشت: با تلاشهای بخشهای مربوطه طرح جامع کاهش آلایندگی حوزه خلیج فارس تهیه و به تصویب دولت رسیده است.
محمدزاده ادامه داد: دستگاههای متعددی در حوزه خلیج فارس در پدید آوردن آلایندگیها دخیل هستند که این طرح میتواند به کاهش آلایندگیها کمک کند.

*اجرای طرح استانداردهای مربوط به آلایندگیها در خلیج فارس
وی همچنین از اجرای طرحی موسوم به "استانداردهای مربوط به آلایندگیها در خلیج فارس" توسط سازمان محیط زیست خبر داد و با بیان اینکه این طرح جامع نیز برای نخستین بار است که در منطقه اجرایی میشود، از نهایی شدن آن در سالجاری خبر و اظهار امیدواری کرد که کشورهای حوزه راپمی نیز این طرح را در راستای هماهنگی بیشتر در کاهش آلایندهها و آسیبها، مصوب کنند.
رئیس سازمان محیط زیست اضافه کرد: در نشست آتی راپمی این طرح را نیز مطرح میکنیم.

*تشکیل بانک گونههای زیستی خلیج فارس
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تنوع موجودات زنده در منطقه خلیج فارس گفت: به دنبال تشکیل بانک گونههای زیستی خلیج فارس هستیم.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: اگر بتوانیم این امر را محقق کنیم مرکز یاد شده میتواند به عنوان یک کانون مهم مورد توجه قرار گیرد.
به گفته محمدزاده دانشگاه محیط زیست در حال مدیریت این پروژه است.
وی همچنین افزود: از دیگر برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست ساخت و ایجاد مراکز دیدار کنندگان از ظرفیتهای ساحلی، در جنوب کشور است که شامل موزه، محل تجمع و ... با هدف ارتقا آگاهی و شناخت مردم از محیط زیست است.