نام علمی : laudakia erythrogastra

نام انگلیسی : khorasan agama
نام فارسی : آگامای خراسانی

مشخصات: فلس هاي پشتي بدن يكنواخت و يك شكل نيستند، يك يا دو رديف طولي از برآمدگي هاي تيغه دار در هر طرف بدن ؛ تعداد فلس هاي اطراف ناحيه مياني بدن 80 تا 114 عدد؛ دو در سوم ابتدايي داراي بندهاي مشخص كه هر بند از دو حلقه فلس تشكيل شده است؛ فلس هاي گلويي نوك تيز و در بالغ ها به شدن تيغه دار شده اند.

رنگ آميزي: رنگ سطح پشتي زيتوني قهوه اي، با لكه ها و نوارهاي نامنظم باريك روشن با حاشيه سياه كه گاهي اندكي واضح يا وجود ندارند؛ بيشتر سطح شكمي بدن در نرها سياه و در ماده ها نارنجي، كه در فصل راد و ولد واضح تر است؛ رنگ نابالغ ها خاكستري روشن.

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني در زمين هاي رستي، آميخته با خاك هاي رسي و ماسه اي و سنگ هاي آهكي، مملو از حفره هاي عميق و شكاف ها، همراه با پوشش گياهي اندك شامل بوته هاي كوچك و با درختچه هاي كوتاه قد.

عادات و رفتار: فعاليت آن ها روز هنگام و در ساعات گرم است و در مكان هاي آفتابگير ديده مي شوند، پناهگاه آن ها شامل حفره ها و لانه جوندگان، سنگ هاي چيده شده توسط انسان و شكاف ديوارهاي قديمي و مخروبه است؛ تغذيه از حشرات و نسز عنكبوتيان، اين گونه ممكن است گياه خوار نيز باشد.

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، تركمنستان.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 147 ميليمتر دم 186 ميليمتر.

ملاحظات: محل نمونه تيپيك از ايران، قلندر آباد از توابع شهرستان فريمان واقع در استان خراسان است.


منبع: irandeserts