نام علمی : laudakia microlepis
نام انگلیسی : small scaled rock agama
نام فارسی : آگامای صخره ای فلس کوچک
مشخصات: فلس هاي پشتي بدن يكنواخت و يك شكل نيستند. فلس هاي پهلويي در ناحيه مياني گسترش يافته و در رديف هاي طولي مرتب نشده اند؛ تعداد فلس هاي حول ناحيه مياني بدن نرها 177 تا 235، در ماده ها 190 تا 259 عدد؛ دم به بندهاي مشخص و مجزا تقسيم شده كه هر بند از دو حلقه مشخص تشكيل شده است؛ فلس هاي گلويي صاف.

رنگ آميزي: الگوي رنگ آميزي شبيه به L.caucasia است، اما اغلب تيره تر و يكنواخت تر؛ فلس هاي ناحيه مياني پشت نسبت به پهلوهاي بدن تيره تر؛ سطح شكمي مايل به زرد كرم گاهي با خال هاي تيره كه حالت شبكه اي دارند.

زيستگاه: زيستگاه اين گونه شبيه L.caucasia مي باشد.

عادات و رفتار: تا حدودي شبيه به خصوصيات ذكر شده در L.caucasia.

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، پاكستان.

اندازه نوك پوزه تا مخرج 160 ميليمتر دم 185 ميليمتر.

ملاحظات: محل نمونه تيپيك، در ايران، كوشك زر واقع در شمال شيراز توسط Blanford 1874 مي باشد. (محل نمونه تيپيك توسط رستگار پوياني و نيلسون در سال 2002 به گردنه خانه سرخ واقع در 65 كيلومتري شمال شرقي سيرجان به طرف كرمان محدود گرديد).منبع: irandeserts