نام علمی : laudakia nupta
نام انگلیسی : large scaled rock agama
نام فارسی : آگامای صخره ای فلس درشتمشخصات: فلس هاي پشتي يكنواخت، فلس هاي مياني پشتي در رديف هاي طولي مورب كه پهناي آنها بيشتر از طول و به تعداد 16 تا 20 رديف مشخص، دم كم و بيش به بندهاي مجزا تقسيم شده كه در دو سوم ابتدايي، هر بند از بيش از دو حلقه فلسي تشكيل يافته كه از پهلو مشخص هستند و يا اينكه بندهاي دم نامشخص هستند.

رنگ آميزي: سطح رويي بدن قهوه اي روشن، زيتوني، سبز كمرنگ يا قهوه اي تيره، با تعدادي فلس هاي زرد و سياه پراكنده؛ يك سوم يا نصف انتهايي دم سياه يا قهوه اي تيره؛ سطح شكمي خرمايي روشن، چانه، گلو و قفسه سينه در نر آبي تيره، اغلب با لكه هاي رنگي روشن؛ جوان ها با آثار عرضي تيره بر پشت كه با افزايش سن شبكه اي مي شوند. در نرهاي زير گونه L.n.fusca تمام سر زرد كه در فصل زاد و ولد بيشتر ديده مي شود؛ و نيز بدن، اندام هاي حركتي و دم قهواه اي تيره تا سياه دودي است.

زيستگاه: نواحي كوهستان ها، در ميان صخره هاي بزرگ آهكي، چينه هايي كه داراي شكاف هاي عميق اند، اطراف محل هاي سكونت انسان معمولاً روي ديوارها، بناهاي ساخته شده از آجرهاي گلي، مقبره ها و گورستان هاي قديمي، خرابه ها، با پوشش گياهي پراكنده بوته اي و درختچه اي همراه با علف ها و گياهان يكساله.


عادات و رفتار: در گرمترين ساعات روز فعاليت مي كنند. اغلب در بلندترين مكان نظير روي صخره ها، بر آمدگي ها، حتي روي ديوار و پشت بام خانه ها، طوري مي نشينند كه تا محدوده زيادي را براي يافتن شكار زير نظر داشته باشند. رژيم گوشتخواري و گياه خواري دارند، از حشرات و لارو آن ها، عنكبوتيان و نيز ديگر مهره داراني كه بتوانند آن ها را شكار كنند و از پاي در آورند تغذيه مي كنند. اكثراً در همان محلي كه به عنوان مخفيگاه انتخاب مي كنند، مثل زير سنگ هاي بزرگ، شكاف صخره ها و ديوارها، حفره ها و سنگ چين ها تخم گذاري مي كنند. ممكن است تعداد زيادي تخم مربوط به چندين آگاما در يك جا ديده شود.

پراكندگي جهاني: عراق، ايران، افغانستان، پاكستان.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 168 ميليمتر دم 341 ميليمتر.

ملاحظات: محل نمونه تيپيك زير گونه L.n.nupta از تخت جمشيد در ايران و محل نمونه تيپيك زير گونه L.n.fusca در ايران از كاگان و نزديك جالق واقع در استان سيستان و بلوچستان مي باشد. زير گونه fusca توسط Khan 2002 يك گونه كامل معرفي شده است. در ايران زير گونه fusca از جنوب شرقي گزارش شده است.


منبع: irandeserts