نام علمی : phrynocephalus arabicus

نام انگلیسی : arabian toad headed agama
نام فارسی : آگامای سروزغی عربی
مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلس هاي پشتي يكنواخت، صاف تا اندكي تيغه دار؛ فاقد فلس هاي گسترش يلفته در امتداد پهلوها، اطراف سر و گردن بدون فلس هاي ريشه اي (دندانه اي) شكل پيش آمده؛ فاقد ريشه هاي فلسي (فلس هاي دندانه اي) بر حاشيه عقبي ران و اطراف قاعده دم؛ فاقد فلس هاي متورم بالا آمده بر روي پشت؛ فلس هاي بيني در تماس با هم يا توسط يك رديف پولك از هم جدا شده اند؛ دم 106 تا 125 درصد به اندازه بدن ( از نوك پوزه تا مخرج)؛ سطح شكمي دم با نوارهاي تيره عرضي نا مشخص، يا نوك دم كاملاً سياه يا خاكستري.


رنگ آميزي: ناحيه پشت مشبك با آثار روشن و تيره؛ سطح رويي اندام هاي حركتي كم و بيش مانند پشت بدن؛ سطح شكمي بدن سفيد كرم؛ سطح فوقاني دم همچون پشت بدن با آثاري از نوارهاي ضعيف سفيد، زير دم مايل به سفيد يا گاهي حنايي روشن، يك سوم انتهاي دم سياه.

زيستگاه: اطلاع چنداني در مورد زيستگاه اين گونه در ايران در دسترس نيست، اما اكثراً نواحي دشتي روي تپه ها و خاكريزهاي داراي ماسه باديه اي ريز، توده هاي شني متحرك همراه با پوشش گياهي بسيار اندك گزارش شده است.

عادات و رفتار: هنگام روز به فعاليت مي پردازند؛ از مورچه ها، قاب بال ها، و ديگر حشرات تغذيه مي كنند.

پراكندگي جهاني: ايران، عربستان سعودي، امارات متحده عربي، عمان، عراق.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 57 ميليمتر دم 70 ميليمتر.

ملاحظات: اولين گزارش از اين گونه براي ايران، يك نمونه توسط Douglas Lay در 29 ژوئن 1937 از نزديكي اهواز در استان خوزستان بوده است. محل نمونه تيپيك از حضرموت واقع در جنوب غربي عربستان سعودي مي باشد.


منبع: irandeserts