دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش خبر آنلاین مارک میسترسارو در سفر به روآتان هندوراس، این نمای جاودانه را از شنای این اسب دریایی ثبت کرده است. رواتان هندوراس بهدلیل تورهای غواصی پیشرفته و تپههای مرجانی غنی، شهرت جهانی دارد.