دیده بان حقوق حیوانات ایران:
گذاشتن پای مصنوعی برای یک فیل ماده ۶ ساله در تایلند