محیط زیست > زیستبوم - گروه محیطزیست- اسد افلاکی:
میانکاله اکنون میزبان 80هزار پرندهای است که از سیبری و دشتهای وسیع میان اروپا و آسیا به این زیستگاه آمدهاند تا زمستانگذرانی خود را طی کنند اما این پناهگاه حیات وحش که نخستین سایت ثبت شده کشور در کنوانسیون رامسر است آن طور که دکتر اسماعیل کهرم مدرس محیطزیست میگوید اکنون با تهدیدات مختلفی مواجه است.
این استاد محیطزیست که پنجشنبه گذشته به نور سفر کرده بود تا به دعوت برگزارکنندگان همایش گردشگری پایداری سواحل خزر یکی از سخنرانان این همایش باشد، فرصت را غنیمت شمرده و فردای همایش با شماری از استادان و کارشناسان برجسته محیطزیست سری به میانکاله میزند. وی درباره وضعیت این پناهگاه حیاتوحش به همشهری میگوید: برخلاف تمامی موازین تعریف شده پناهگاه حیات وحش، اولا تا یقه میانکاله (نزدیکترین نقطه به میانکاله) فنس و نرده کشیدهاند نردههای گرانقیمتی که از کیلومترها فاصله تا میانکاله نصب شده است؛ ضمن اینکه تمام اراضی اطراف میانکاله را برای ساختوساز مسطح کردهاند اما تهدیدات تنها به ساختوساز محدود نمیشود. کهرم میافزاید: از یک طرف اراضی را برای ساختوساز از درختان کهن تهی کردهاند و از طرف دیگر میخواهند پالایشگاه احداث کنند. داخل میانکاله هم دهکده صیادی احداث کردهاند؛ بهطوری که جمعه گذشته در بازدید از منطقه، صیادان مشغول تعمیر تورهای صیادی بودند. ضمن اینکه داخل آب هم 20 الی 25 کومه برای شکار پرندگان ساختهاند