اسبک سیاه

سطح : متوسط
صلح جو
ریف سیف
حداقل سایز :100 لیتر
گوشت خوار: میگو به همراه موجودات ریز داخل اب به همراه ویتامین واز سنگ زنده هم تغذیه میکند
بهتر است با ماهیان ارام چون گابیها - فایر فیش- لوله ماهیان و ... نگهداری شود چون حرکت ارامی در اکواریوم دارند و با ماهیان سریع چندان همخوانی و ارامش ندارند
بومی : امریکا و برزیل