تصاویر این گزارش، نمونه های بازسازی شده شرایط طبیعی جنین حیوانات مختلف است در رحم مادر. دیدن بچه های حیوانات زیبا پیش از به دنیا آمدن خالی از لطف نیست.