مرد كانادايي بوفالوي 1 تني خود را در يك مراسم جشن سوار بر خودرو كرده و در شهر مي چرخاند
نام اين مرد كانادايي در كتاب ركوردهاي گينس به عنوان دارنده بزرگ ترين حيوان خانگي در جهان ثبت شده است