باربارا فلمینگ، این تصویر زیبا را از پرواز جغدی برفی در الپاسو، کلرادو ثبت و برای نشنالجئوگرافیک ارسال کرده است