طبیعت - جو پترزبرگر، عکاس مجاری در تصویری فوقالعاده، نمایی شگفتانگیز از دو پرنده قرک را ثبت کرده است. نور پایین و سرعت پایین شاتر به هنگام عکاسی، عامل اصلی شگفتی این تصویر زیبا است.

قرک یا bee-eater، پرندهای با رنگهای روشن و نوک منحنی رو به پایین است که از حشراتی مانند زنبور تغذیه میکند و بیشتر در مناطق استوایی و نیمهاستوایی اوراسیا و آفریقا و استرالیا زندگی میکند؛ هرچند که یکی از 25 گونه این پرنده در اروپا نیز یافت میشود.