در ماههای پاییز و زمستان، ماهیهای ساردین در آبهای گرم کارائیب و مکزیک جمع میشوند. این اجتماع خوشمزه(!) باعث جذب شکارچیان گرسنه از جمله شمشیرماهیها میشود که دستهجمعی دلی از عزا درمیآورند.

شمشیرماهیها از چند جهت به دستههای ماهی ساردین حمله میکنند و آنها را مجبور میکنند در سطح آب جمع شوند، سپس به درون گروه حمله کرده و آنها را شکار می کنند. درهمین حال، مرغان ماهیخوار از بالا به درون آب شیرجه میروند و از این سفره گسترده ماهی میگیرند! تعداد کمی از ماهیهای ساردین از این حملات جان سالم به در میبرند.

این عکس را رودریگو فریشیون از کنکان مکزیک برای نشنالجئوگرافیک ارسال کرده است.