خبرگزاری فارس: رئیس اداره شیلات مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور گفت: با انجام امور کشاورزی؛ استخرهای 2 منظوره کشاورزی پرورش ماهی در نیشابور احداث شد.

روحالله اسدپور امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در نیشابور، اظهار داشت: استخرهای دومنظوره به استخرهایی اطلاق میشود که در اصل بهمنظور ذخیره آب کشاورزی احداث شده اما همزمان در آنها پرورش ماهی قزلآلا نیز صورت میگیرد که احداث و بهرهبرداری از این استخرها، مزایای فراوانی برای اراضی کشاورزی در بردارد.
وی افزود: استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی بهمنظور پرورش ماهی، سبب تقویت زمینهای کشاورزی شده و با توجه به اینکه فضولات ماهی مواد بسیار مناسبی برای اراضی کشاورزی هستند، در هزینههای خود کود شیمیایی صرفهجویی قابل ملاحظهای صورت گرفته و ضمن ایجاد اشتغال، سرانه مصرف ماهی در خانوار روستایی را نیز افزایش میدهد.
اسدپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرستان نیشابور علاوه بر مزارع اختصاص پرورش ماهی، دارای 12 استخر دومنظوره پرورش ماهی است که تنها در سه ماهه دوم سال جاری بیش از 70 تن ماهی قزلآلا از استخرهای دو منظوره پرورش ماهی برداشت شده است.