عرفاني- محققان پژوهشکده اکولوژي درياي خزر براي نخستين بار در کشور به دانش فني توليد يک نوع ماهي تراريخته (ترانس ژنيک) دست پيدا کردند.احمد غرقي مدير گروه ژنتيک مولکولي آبزيان موسسه تحقيقات شيلات ايران با بيان اين خبر در گفت وگو با خراسان تصريح کرد: در دنيا کشورهايي مانند آمريکا و چين به دانش فني توليد ماهي تراريخته دست يافته اند و با توجه به اهميت علم زيست فناوري و توليد حيوانات و گياهان تراريخته که به عنوان شاخصي براي پيشرفت علمي هر کشور محسوب مي شود توليد ماهي تراريخته، يک افتخار بزرگ علمي براي محققان کشور است.از ماهيان تراريخته براي رديابي و بررسي رفتارهاي تغذيه اي، توليد مثلي و نحوه مهاجرت، رفتارهاي زيستي و فيزيولوژيکي ماهي ها استفاده مي شود.با توليد ماهيان تراريخته مي توان به اطلاعاتي درباره افزايش سرعت رشد در ماهيان، افزايش مقاومت در برابر بيماري ها و توانايي در برابر تغييرات محيطي مانند افزايش دماي آب يا کاهش آن و تغييرات شوري دست پيدا کرد.اين فرآيند تراريختگي را روي هر نوع ماهي مي توان انجام داد. در فرآيند ترانس ژنيک قسمتي از ژن جدا مي شود و سپس درجاي ديگر يا سلول ديگر قرار مي گيرد. براي اين کار از تکنيک هاي بيوشيميايي شامل آنزيم هاي ويژه براي بريدن رشته dna در نقاط ويژه استفاده مي شود.سپس قطعه هاي جديد به يکديگر الحاق و قطعه هاي جداشده به هم متصل مي شود. نتيجه اين فرآيند، توليد يک دي ان آ با قطعات اضافي و حامل ژن هايي است که پيشتر آن ژن ها را نداشته است.