رئيس دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد گرمسار:
تشکلهاي غيردولتي بجاي جلوگيري از انقراض پلنگ و گورخر ايراني، بهدنبال حمايت از سگوگربه هستند


خبرگزاري دانشجويان ايران - سمنان
سرويس: استانها
رييس دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار گفت: تلاشهاي سازمان حفاظت محيط زيست براي حمايت از حيوانات، بهويژه حيوانات در حال انقراض کافي نيست.دکتر "محمدرضا محمدي ملايري"، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه سمنان، افزود: در اين بخش همکاري تشکلهاي غيردولتي يا ngoها به شدت احساس ميشود. البته متاسفانه تشکلهاي موجود در کشور از مسير اصلي خود خارج شدهاند و به اشتباه از الگوهاي غربي در حال پيروي هستند.
وي ادامه داد: اين تشکلها بجاي آنکه با فعاليتهاي فرهنگي به دنبال جلوگيري از انقراض پلنگ و گورخر ايراني باشند، تنها به دنبال حمايت از سگ و گربه هستند و فراموش كردهاند که اگر غربيها اين گونه رفتار ميکنند بهواسطه اين است که آنها سگ را به عنوان يک شهروند ميشناسند و حال آنکه در کشور ما بهواسطه شرايط فرهنگي کاملا متفاوت، اين تفکر صادق نيست. بنابراين سازمانهاي غيردولتي حمايت از حيوانات در ايران کاملاً وقت و سرمايه خويش را در مسير اشتباه خرج ميکنند.
ملايري در خصوص دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار نيز گفت: اين دانشکده با بکارگيري 30 عضو هيئت علمي تماموقت و سايتي به مساحت 14 هکتار با حدود 20 هزار مترمربع بنا، که داراي بيمارستان تخصصي دامپزشکي و فضاهاي آموزشي، پژوهشي و پرورشي است، توانسته رسالت خود را در زمينه تربيت فارغالتحصيلان کارآمد براي کشور به خوبي ادا کند.
وي به اهداف تاسيس مزرعههاي آموزشي تحقيقاتي پرورش شترمرغ و تمساح پرداخت و گفت: از زماني که بيماريهاي خطرناکي مانند جنون گاوي در جهان شايع شد، جامعه جهاني به فکر تغيير منبع پروتئين مصرفي خود افتاد و به دنبال اين تفکر، پرورش صنعتي شترمرغ و تمساح دچار تحول چشمگيري شد.
وي اضافه كرد: در کشور ما با توجه به جديد بودن صنعت پرورش شترمرغ، کمبود نيروي متخصص احساس ميشود که دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار با تاسيس يک مزرعه آموزشي تحقيقاتي پرورش شترمرغ، اميدوار است بتواند اين ضعف را جبران كند.
وي افزود: مزرعه پرورش تمساح نيز با هدف بررسي امکان بوميسازي اين صنعت در کشور با رعايت توجيهات اقتصادي در دستور کار قرار گرفت و فاز اول پروژه با بيش از پنجاه درصد پيشرفت در حال انجام است.
رئيس دانشکده دامپزشکي دانشگاه آزاد گرمسار همچنين گفت: قرار است كه پس از اتمام مراحل عمراني با هماهنگي اداره كل حفاظت محيط زيست، گونه تمساح سايمنسوس از کشور تايلند وارد شود و پرورش يابد. البته در مراحل بعدي مطالعه بر روي گونه تمساح بومي ايران نيز مورد نظر است.
ملايري با اشاره به اينكه سال 2011 از سوي سازمان فائو، سال دامپزشکي نامگذاري شده است، تصريح كرد: علاوه بر اين، سازمان ملل نيز اين سال را سال تنوع زيستي نامگذاري کرده و در اين راستا دبيرکل اين سازمان از کليه کشورها تقاضا كرده كه نهايت سعي خود را در جهت حفظ گونههاي زيستي مبذول دارند، لذا بايد با تنوير افکار عمومي، اهميت و جايگاه حراست از حيات وحش را به عموم شهروندان شناساند