من عشقم طوطی سان مخصوصا فیشر یا ملنگو هست اما چون پول ندارم هیچ وقت نتونستم بخرم
آماده نگهداری هستم از وحشی گرفته تا دستی
صفر نهصد و دوازده پانصد و پنجاه و یک هفتاد و چهار چهش شش