نام علمی : Phrynocephalus persicus
نام انگلیسی : persian toad agama
نام فارسی : آگامای سروزغی ایرانی

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلس هاي پشتي يكتواخت نيستند؛ برخي ناخن مانند، اغلب توبركولي؛ پولك هاي بيني توسط 3 تا 5 ( بطور استثنايي 1 و معمولاً 3 ) رديف پولك از هم جدا شده اند؛ اطراف سر و گردن فاقد فلس هاي ريشه اي شكل بلند؛ سوراخ بيني از اطراف سر به خوبي قابل رويت است؛ داراي يك رديف تاج طولي پشت گردني از 3 تا 8 فلس بر آمده و نوك تيز؛ فاقد چنين متقاطع پوستي در سرتاسر پشت گردن.

رنگ آميزي: پشت قهوه اي روشن، خاكستري روشن تا خاكستري تيره با آثار متقاطع تيره و نقاط صورتي و آبي پراكنده؛ سطح شكمي بدن سفيد چركي تا كرم؛ گلو با يك لكه خاكستري روشن كه در زير مشخص تر است؛ دم با نقاط تيره پهلويي پشتي؛ سطح شكمي دم خاكستري مايل به آبي كمرنگ يكدست يا با نقاط متقاطع خاكستري روشن.

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني خشك، در دشت هاي سنگي، ريگزار، خاك هاي رسي آميخته با سنگريزه ها، در اطراف بريدگي ها، دره هاي كوچك، شكاف هاي كوچك، شكاف هاي ايجاد شده توسط آبراهه ها، همراه با پوشش گياهي اندك پراكنده بيشتر از نوع بوته اي.

عادات و رفتار: هنگام روز فعال هستند؛ از مورچه ها، سوسك ها و ديگر حشرات و عنكبوتيان كوچك تغذيه مي كنند.

پراكندگي جهاني: آذربايجان، ارمنستان، تركيه، ايران.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 59 ميليمتر دم 57 ميليمتر.

ملاحظات: اين گونه در قبل همان گونه P.helioscopus بود، و سپس زير گونه اي از اين گونه نام برده شد.ولي توسط Mezhzherin و Golubev در سال 1989 تحت يك گونه مستقل توصيف شد؛ اگر اين گونه در كنار گونه P.helioscopus قرار گيرد، مشاهده مي شود كه بدن و سر پهن تر و گردن كوتاه تر است. محل نمونه تيپيك در ايران واقع در امتداد مسيري ما بين ارمنستان و تهران مي باشد.منبع: irandeserts