نام علمی : Phrynocephalus scutellatus
نام انگلیسی : grey toad agama
نام فارسی : آگامای سروزغی خاکستری

مشخصات: فاقد چين پوستي در گوشه دهان؛ فلس هاي پشتي يكنواخت نيستند؛ برخي ناخن مانند، اغلب توبركولي، فلس هاي بيني بزرگ در تماس با هم يا به ندرت توسط يك رديف پولك جدا شده اند؛ بيشتر از 16 فلس ما بين چشم ها بر روي سر؛ اطراف سر و گردن بدون فلس هاي ريشه اي شكل بلند (گاهي با فلس هاي خار دار كوتاه)؛ دم 118 تا 157 درصد اندازه نوك پوزه تا مخرج.

رنگ آميزي: پشت بدن به رنگ خاكستري، قهوه اي با آثار تيره و روشن، اغلب با ناحيه بزرگ صورتي يا بنفش كمرنگ كه با خاكستري تيره در قسمت مياني پشت احاطه شده ( بعضي نمونه ها با خاكستري و سياه مشبك، يا خاكستري با نقاط سفيد كوچك، يا به رنگ قهوه اي) ؛ سطح شكمي بدن مايل به سفيد؛ دم با حلقه هاي سياه كه در سطح شكمي پر رنگ تر هستند؛ اندام هاي حركتي با نوارهاي سياه پشتي.

زيستگاه: نواحي بياباني خشك، در دشت هاي مسطح و زمين هاي استپي داراي تركيبات مختلف مخصوصاً ماسه و سنگ ريزه و يا رسوبات گلي و نيز دشت هاي نمكي، در جاهاي هموار و با داراي سراشيبي هاي جزيي همراه با پوشش گياهي با پوشش گياهي پراكنده اغلب بوته اي.

عادات و رفتار: هنگام روز با گرم شدن هوا شروع به فعاليت مي كنند؛ از حشرات به ويژه مورچه ها و سوسك هاي قاب بال، مگس ها و غيره تغذيه مي كنند؛ تخمريزي بيشتر در بهار و در چندين نمونه 3 تا 4 تخم گزارش شده است؛ در تابستان و اوايل پائيز نيز تخمريزي مي كند.

پراكندگي جهاني: ايران، افغانستان، پاكستان.

اندازه نوك پوزه تا مخرج 51 ميليمتر دم 69 ميليمتر.

ملاحظات: در تعدادي از نمونه ها، فلس هاي پشتي در ظاهر تقريباً يكنواخت هستند، كه در بعضي از آن ها فلس هاي بزرگ به تعداد كمتر، صاف تر و يا كوچكتر هستند، اين نمونه ها بسيار اندك اند، و تا كنون از قم گزارش شده اند (Anderson 1999). محل نمونه تيپيك اين گونه از ايران،كوه صفه در نزديكي اصفهان مي باشد.


منبع: irandeserts