دم جنبانک
دم جنبانک پرندگانی دانه خوار وحشره خوار بامنقاری کوتاه، مخروطی وقوی، وپر وبالی رنگارنگ هستند

دم جنبانک وخانوادهٔ گنجشک
به گمان بعضی از دانشمندان و پرنده شناسان دم جنبانک طی ملیون ها سال پیش از پرندهای حشره خوار وابسته به خانوادهٔ گنجشک به وجود آمده است. در فصل تابستان زاد و ولد می کنند، نر وماده تقریباً هم شکل هستند. روی درختان ، بوته ها، شاخه های نخل خرما لانه می سازند. بیشتر اوقات در هنگام نشستن بر روی شاخه های درخت دم خودرا می تکانند (می جنبانند) بنا براین آن را دم جنبانک نامیده اند.

زیستگاه
زیستگاه «دم جنبانک» بیشتر در واحات ، وپشخه های سرسبز ، نخلستان ، کنار جویبار و واحه های نزدیک روستاها است مانند: مناطق وباغ های پشت رودخانه ، جعفرآباد و جابر و لمبیر ملکی و او شیرینو ، و گاهی هم در زمستان در پشتخه های کوه زیر نیز دیده میشود، و در بوته زارها ودرختان ومناطق کشاورزی زندگی می کند. و روی شاخه های درخت ودر مناطق مختلف و بوته زارها وعلفزارها لانه می سازد. لانه أش از خار و خاشاک والیاف گیاهی، وگاهی از شاخه های کوچک درختان و برگ های خشک است.

موسم تخمگذاری

موسم تخم گذاری و جفتگیری پرنده «دم جنبانک» معمولاً از اواخر فصل بهار و اعتدال بهاری آغاز میشود و تا اواخر پائیز ادامه دارد. ماده از ۴ تا ۶ تخم سبز رنگ گاهی باعلائم خاکستری می گذارد. مدت ۱۸ تا ۲۱ روز روی تخم ها میخوابد. جوجه ها پس از بیرون آمدن از تخم برهنه وناتوانند و از ۱۵ تا ۲۰ روز به مراقبت پدر ومادر نیاز دارند. بعد از (پلخوار) لانه را ترک می کنند. أما برای چند بار به لانه بر می گردند وسر انجام برای همیشه لانه رها می کنند ودر اماکن جدیدی استقرار می یابند.


منبع: irandeserts