تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه «کلورادو » از کشف حجم زیادی از اسیدهای چرب در خون مار پیتون خبر داده که رشد قلب سالم را بهبود میبخشد. به نوشته روزنامه ایران، لزلی لینواند و تیم تحقیقاتی وی، یک روز پس از افزایش غذای مارهای پیتون برمهای تا میزان ۵۰ برابر موفق به کشف حجم زیادی از تریگلیسیرید که ماده تشکیلدهنده اصلی چربی و روغنهای طبیعی است، در خون این مارها شدند.
با وجود حجم عظیم اسیدهای چرب در جریان خون مار پیتون، هیچ شاهدی از رسوب چربی در قلب وجود نداشته و دانشمندان حتی با افزایش فعالیت یک آنزیم حیاتی شناخته شده در محافظت از قلب در برابر آسیب مواجه شدند.
این محققان پس از شناسایی ترکیب شیمیایی پلاسمای خون مارهای پیتون تغذیه شده به تزریق پلاسمای خون آنها یا یک ترکیب اسید چرب بازسازی شده با ساختار تقلیدی این پلاسما، به مارهای تغذیه نشده پرداختند. در هر دو مورد این مارها به نمایش رشد افزایشیافته قلب و نشانههایی از سلامت قلبی پرداختند.
این تیم در گام بعدی به تزریق این ماده به موش پرداخته و با نتیجه مشابه روبهرو شدند.
پژوهشگران اکنون در حال بررسی مکانیزم مولکولی این فرآیند هستند تا از آن برای درمانهای جدید در تقویت شرایط بیماریهای قلبی در انسانها استفاده کنند.

تحقیقات قبلی نشان داده بود که حجم قلب مارهای پیتون برمهای از قابلیت رشد تا ۴۰ درصد در ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از خوردن میزان زیاد غذا برخوردار بوده و این متابولیسم سریعاً پس از هضم غذا میتواند تا ۵۰ برابر افزایش یابد.
به گفته لینواند که متخصص بیماریهای قلبی ژنتیکی از جمله کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک به عنوان یکی از دلایل اصلی مرگ ناگهانی ورزشکاران جوان است، رشد قلب از گونههای خوب و بد برخوردار است. در حالی که بیماریهای قلبی منجر به ضخیمترشدن عضلات قلب و کاهش اندازه حفرههای آن و عملکرد قلبی در پی سختتر کارکردن این اندام برای پمپاژ خون میشوند، بزرگترشدن قلب در اثر ورزش از مزایایی برخوردار است.
از آنجایی که برخی افراد به دلیل بیماریهای قلبی قادر به انجام ورزش برای دستیابی به این مزیت نیستند، دانشمندان در پی ایجاد درمانی برای بهبود رشد مفید سلولهای قلبی هستند.