نام علمی : trapelus lonyx
نام انگلیسی : afghan ground agama
نام فارسی : آگامای زمینی افغانی

مشخصات: فلس هاي پشتي يكنواخت نيستند؛ فلس هاي بزرگ تا پهلوهاي بدن امتداد نمي يبابند؛ فلس هاي شكمي صاف (بندرت داراي تيغه هاي ضعيف)؛ 68 تا 88 فلس اطراف پهن ترين قسمت ناحيه مياني بدن؛ سطح زيرين ران معمولاً فاقد فلس هاي بطور مشخص بزرگ، يا با يك ناحيه از فلس هاي بزرگ كه با فلس هاي كوچك آميخته نشده اند؛ فلس هاي پينه بسته پيش مخرجي در يك رديف؛ نرها بدون كيسه گلويي.

رنگ آميزي: طرح پشتي شبيه به T.lessonae، اما داراي نقاط روشن ستون مهره اي كه اغلب بطور واضح با حاشيه قهوه اي بسيار تيره به اضافه 3 رديف داز نقاط با حاشيه تيره در هر رديف ناحيه مياني پشت درون نوارهاي عرضي تيره، كه اين نوارها باريكتر از فضاي بين آنها هستند؛ در نمونه هاي زنده ماده نوارهاي عرضي قرمز (احتمالاً بطور فصلي) ، و در نرها قهوه اي تيره يا خاكستري؛ گلو در ماده ها صورتي و در نرها خاكستري تيره يا با نوارهاي طولي خاكستري؛ شكم با لكه اي خاكستري.
زيستگاه: نواحي بياباني يا نيمه بياباني خشك، در دشت هاي وسيع و باز، رسي يا سنگلاخي، با گياهان بوته اي پراكنده و اندك.

عادات و رفتار: روز فعالند، ولي در ساعات بسيار گرم پنهان مي شوند، و بيشتر هنگام عصر فعاليت مي كنند؛ اغلب در نزديكي بوته ها ديده مي شوند؛ از حشرات مانند قاب بال ها، مورچه ها، و همچنين عنكبوت ها و غيره تغذيه مي كنند؛ در سال دو بار تخمگذاري مي كنند، كه يك بار در اواخر بهار يا اوايل تابستان و يك بار ديگر در اوايل پائيز است.

پراكندگي جهاني: پاكستان، افغانستان، ايران.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 76 ميليمتر دم 94 ميليمتر

ملاحظات: اين گونه پيش از اين زير گونه اي متعلق به T.lessonae بوده است كه توسط رستگار پوياني (2000)، گونه اي مستقل توصيف شد. محل نمونه تيپيك از ناحيه كونتا واقع در پاكستان مي باشد.منبع: irandeserts