جام جم آنلاين: همه ساله از اوايل مهرماه با سرد شدن هوا در سيبري واقع در كشور روسيه هزاران لكلك به مناطق گرمسير ازجمله آبگيرهاي جنوبي سيستان و بلوچستان مهاجرت ميكنند

لكلكهاي مهاجر آبزي و كنارآبزي مناطق سردسير كره شمالي، براي زمستان گذراني وارد آبگيرهاي حوالي رودخانه سرباز در جنوب اين استان شدند.
خسرو افسري مديركل اداره حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان در اين مورد گفت: امسال به سبب وضعيت نامناسب اقليمي سيستان و بلوچستان و استمرار پديده خشكسالي، شمار لكلكهاي مهاجر ورودي به اين استان كاهش چشمگيري نسبت به سالهاي گذشته داشته است.
وي افزود: آمارگيري لكلكهاي مهاجر در سيستان و بلوچستان هنوز انجام نشده، اما طي 13 سال گذشته و بر اثر خشكساليهاي پيدرپي، ورودي اين پرندگان زيبا به تدريج كاهش يافت.
به گفته افسري، همه ساله از اوايل مهرماه با سرد شدن هوا در سيبري واقع در كشور روسيه هزاران لكلك به مناطق گرمسير ازجمله آبگيرهاي جنوبي سيستان و بلوچستان مهاجرت ميكنند.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان به ايرنا گفت: خشكسالي علاوه بر كاهش شمار لكلكهاي مهاجر، مدت زمان مهاجرت آنها را در اين استان كمتر كرده است به طوري كه امسال اين پرندگان زيبا با تاخير چند هفتهاي و از اوايل آبان ماه وارد منطقه شدند.
وي افزود: لكلكهاي مهاجر از نوع تالابي هستند كه اغلب در آبگيرها و رودخانههاي جنوب سيستان و بلوچستان مستقر ميشوند. سال گذشته حدود 24 هزار قطعه لكلك مهاجر وارد اين استان شدند.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان مركزي نيز از هجوم پرندگان و حيوانات وحشي گرسنه براي يافتن غذا به حاشيه شهر اراك خبر داد.
امير انصاري افزود: هماكنون تمامي سطح زيستگاههاي اطراف اراك با بارش برف پوشيده شده، لذا تامين غذا براي حيوانات سخت شده است. به همين خاطر پرندگان و حيوانات وحشي ناگزير به سكونتگاه انساني نزديك شدهاند.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان مركزي از مردم مناطق شهري و روستايي شهرستان اراك درخواست كرد در صورت امكان با دانهپاشي و قرار دادن مواد غذايي، به حيوانات پناهجو كمك كنند