گروهی از دانشمندان بین المللی هشدار دادند که تا پایان قرن از هر 18 پنگوئن 10 پنگوئن نابود خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 22 محققی که در کنفرانس بین المللی پنگوئن در بوستون آمریکا گردهم آمده بودند هشدار دادند که زندگی این پرندگان قطبی در معرض تهدیدات بسیاری قرار دارد.
کمبود غذا، تغییرات آب و هوایی، صید بی رویه و نفتی که آبها را آلوده می کند از جمله این تهدیدات به شمار می روند.
این دانشمندان با تاکید بر اینکه تا پایان قرن از هر 18 پنگوئن 10 پنگوئن نابود خواهد شد اظهار داشتند که پنگوئنهای "گالاپاگوس" و پنگوئنهای "هامبولدت" که در سواحل پرو و شیلی ساکن هستند به دلیل کاهش ماهی برای خوردن مجبور به مهاجرت شده اند.
براساس گزارش نیوز وایز، پنگوئنهای گالاپاگوس تا پایان قرن با 30 درصد احتمال انقراض مواجهند.
همچنین پنگوئنهای امپراتور که قهرمان اصلی فیلم مستند علمی "رژه پنگوئنها" هستند درصورتیکه نتوانند خود را با تغییرات آب و هوایی و تغییر فصول تولید مثل و مهاجرت سازگار کنند تا سال 2100 نابود خواهند شد.
از سویی دیگر آلودگی مزمن آبها در اثر تخلیه غیرقانونی نفت توسط کشتیها از دیگر خطرهایی است که پنگوئنها را به شدت در معرض خطر قرار می دهد.