دولت اندونزی در اقدامی عجیب پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از انقراض ببرها خانواده ها می توانند از این گروه گربه سانان به عنوان حیوان خانگی در حیاط خانه خود نگهداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ببر سوماترایی گونه ای از گربه سانان در معرض خطر انقراض است به همین منظور دولت جاکارتا در اندونزی اعلام کرده است که برای نجات این حیوانات از انقراض به خانواده های اندونزیایی اجازه می دهد که این حیوانات را در حیاط خانه خود نگهداری کنند. برای نگهداری از این حیوانات حیاط خانه باید حداقل فضایی به وسعت 60 متر مربع داشته باشد.
وزارت جنگلهای اندونزی در این خصوص تاکید کرد: "ما این حیوانات را نمی فروشیم و اجاره نمی دهیم بلکه تنها مسئولیت نگهداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار می کنیم."
این اقدام عجیب تردیدها و نگرانیهایی را برای سازمانها و انجمنهای دفاع از حیوانات ایجاد کرده است به طوری که این سازمانها از دولت جاکارتا خواسته اند که به جای واگذاری ببرها به خانواده ها، افرادی را برای محافظت در شرایط محیطی آزاد آنها به کار گیرد.
سخنگوی سازمان صلح سبز در منطق جنوب شرق آسیا در این خصوص اظهار داشت: "این پیشنهاد وزارت جنگلهای راه حل مناسبی برای نجات این حیوانات نیست. راه حل بهتر جلوگیری از جنگل زدایی برای حفظ محل زندگی این حیوانات است."

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، درحال حاضر تنها حدود 400 ببر سوماترایی وجود دارند. این درحالی است که در آغاز قرن بیستم این حیوانات بسیار گسترده بودند اما در دهه 80 تعداد این گربه سانان تنها به حدود هزار نمونه رسید