با توجه به بارش برف این نعمت پاک وسفید … توجه شما را به چند نکته در مورد حیوانات جلب می کنیم:۱- این روزهای سرد و برفی گربه ها در موتور ماشین ها می خوابند .. قبل از استارت خوردو از نبود گربه در خودروی خود مطلع شوید و با زدن ضربه های آرام به بدنه خودرو گربه ها را از وجود خود مطلع کنید.

این گربه در داخل موتور خودرو مصدوم شده

2- برای پرنده ها مخصوصا گنجشکها بر روی تراس و پنجره های خود غذا بگذارید … این غذا می تواند شامل خرده نان و مقداری برنج باشد … گنجشک ها به خاطر فیزیک ضعیف بدنی در سرما زود تر آسیب می بینند.
۳- به خاطر سرما ممکن است حیوانات اطراف شهر ها به شهرها مخصوصا حاشیه ها ی شهر نزدیک شوند … سعی کنیم از آنها با شرایطی که زندگی آنها به خطر نیافتد پذیرایی کنیم.۴- پرندگان مهاجر ممکن است در طول سفرشان به شهر ها نزدیک شوند … مواظب باشیم تا آنها اذیت نشده و در اولین برخورد با انها افراد مطلع را با خبر کنیم.