محیط زیست > پرندگان - همشهری آنلاین:
«امید» به ایران برگشت.
سال گذشته، پس از یک وقفه دوساله یک قطعه درنای سیبری به ایران آمد تا زمستان را در ازباران درمنطقه فریدونکنار مازندران سپری کند. ساکنان منطقه که دیدن دوباره یک درنای مهاجر خوشحالشان کرده بود، نام این پرنده را امید گذاشتند.
امسال هم چند روزی است که سر و کله همان یک قطعه درنا در فرویدونکنار پیدا شده تا محلیها آمدن دوباره امید به منطقه را به فال نیک بگیرند.