زیست شناسان سنگاپوری در بررسیهای خود نشان دادند که به دلیل افزایش دما و گرم شدن زمین اندازه گیاهان و حیوانات درحال کوچک شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه سنگاپور دریافتند که تغییرات آب و هوایی درحال کوچک کردن ارگانیسمهای زنده از گیاهان تا شکارچیان بزرگ زنجیره غذایی است و در آینده ای نزدیک این فرایند می تواند حتی برای تغذیه انسان نیز عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد.
مطالعات مختلف نشان داده اند که بسیاری از گونه ها در پاسخ به گرمای جهانی درحال تغییر دادن گستره جغرافیایی خود هستند و به سمت ارتفاعات مهاجرت می کنند.
جنبه دیگر واکنش جانداران به افزایش دما کاهش ابعاد ارگانیسمهای زنده است. این تغییر اندازه اول در میان ارگانیسمهای ساده تری چون فیتوپلانکتونها دیده شد و بعد به مرجانها، لاک پشتها و قورباغه ها رسید و سرانجام در بین پستانداران بزرگی چون گوزنها و خرسهای قطبی شایع شد.
براساس گزارش نیچر، دانشمندان با مطالعه بر روی فسیلها و تازه ترین تحقیقات درباره تغییرات اندازه حیوانات خونگرم و خونسرد، یک سری اطلاعات را جمع آوری کردند و به این ترتیب کشف کردند که این کوچک شدگی می تواند با تغییرات آب و هوایی و افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر ارتباط داشته باشد.
این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "کاهش ابعاد ارگانیسمها در آینده ادامه خواهد داشت و در مناطقی که افزایش دما موجب کاهش بارندگی می شود محسوس تر خواهد بود. گرما، کاهش دسترسی به آب، آتش سوزی جنگلها و فقر خاک منجر به کاهش رشد گیاهان شده و در نتیجه بر روی تمام زنجیره غذایی تاثیر خواهد گذاشت