در پي جاري شدن دوباره آب در زاينده رود ، مردم اصفهان با حضور در سي و سه پل جريان آب در اين رود را که از مدت ها پيش خشک شده بود نظاره کرده و شادي خود را ابراز کردند. يک فعال و کارشناس محيط زيست کشور در پي جاري شدن آب در زاينده رود، جاري شدن موقت آب در رودخانه زاينده رود را همچون مسکني براي دردهاي بي شمار دانست و افزود: حل دائمي اين مشکل در گرو نگاه جامع تر و ريشهاي تر به مشکلات اين بخش است. به گزارش مهر، صبح ديروز با افزايش خروجي سد زاينده رود براي کشت کشاورزان شرق اصفهان، آب در بستر خشک زاينده رود جاري شده و زنده رود را بار ديگر موقتا زنده کرد.محمد درويش گفت: اين جاري شدن به دليل پايان فصل کشاورزي و به دست آمدن آب مازاد به وجود آمده است ولي نبايد فراموش کرد با جاري شدن موقت اين آب مازاد، ميليون ها قطعه ماهي در عرصه حدود 230 کيلومتري رها ميشوند که با قطع شدن دوباره آب، اين ماهي ها از بين خواهند رفت.وي تصريح کرد: حل ريشهاي مشکلات در گرو اصلاح برخي روندهاي موجود است و مشکل زماني حل مي شود که راندمان کشاورزي از 35 درصد کنوني به نرمال جهاني برسد و به اعتقاد من استان اصفهان با سطح دانش و نيروهاي متخصص از اين توانايي برخوردار است. درويش يادآور شد: اصفهان بايد با ظرفيتهاي موجود به سمت کشت گلخانه اي، کاهش ضايعات غذايي در بخش کشاورزي، توسعه اکوتوريست حرکت و با قدرت اقتصادي و سطح دانش مناسب، اصفهان ميتواند به قطب توليد انرژي الکتريکي با استفاده از انرژي خورشيدي در کشور تبديل شود