معاون امور طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان گفت: سايت كنترل و پيشگيري براي جلوگيري از ايجاد هر گونه بيماري مشترك بين دام اهلي و حيات وحش در پارك ملي كرخه بين دو سايت تكثير و احياي گوزن زرد تشكيل شده است.
عادل مولا در گفتوگو با خبرنگار محيط زيست ايسنا ـ منطقه خوزستان، اظهار كرد: اين سايت شامل دوشهاي هوشمند است كه با حركت حيوان پس از شناسايي، اقدام به پاشيدن مواد ضدعفوني كننده به حيوان ميكند.
وي با بيان اينكه طرح پيشگيري از ايجاد بيماري در حيات وحش در سه فاز در نظر گرفته شده است، افزود: دوش ضدكنه در فاز نخست آن انجام ميشود و فاز دوم اين طرح ايجاد قرنطينه براي نگهداري حيوانات بيمار و فاز سوم نيز درمان حيوانات بيمار در درمانگاه مخصوص و به كارگيري كادر دامپزشكي مجرب است.
معاون امور طبيعي حفاظت محيط زيست استان با بيان اينكه منطقه پارك ملي كرخه در گذشته به مدت زيادي محل دامهاي اهلي بود و كنه در اين منطقه باقي مانده است، خاطرنشان كرد: به دليل هجوم كنه به گوزن زرد در اين منطقه، 3 هزار 600 متر آن مجهز به دوشهاي هوشمند ضدكنه شد؛ در مجموع اجراي اين طرح در 225 هكتار در نظر گرفته شده است.
مولا گفت: در فاز نخست طرح مواد پاشيده شده به حيوان پس از تاثير بر بدن حيوان قابل بازگشت به مخزن اوليه است و به گونهاي طراحي شده كه آسيبي به زمين و محيط اطراف وارد نكند؛ اين طرح به صورت پايلوت در پارك ملي كرخه اجرا ميشود و در صورت موفق بودن در مناطق ديمه و دز نيز اجرايي خواهد شد