محیط زیست > حیوانات - همشهری آنلاین:
این آفتابپرست که آفتابپرست Meller نامیده میشود، در نوع خودش جانور غولآسایی به حساب میآید.

نام دیگر این آفتابپرست آفریقایی، آفتابپرست تکشاخ غولآساست که به دلیل جثه بزرگش نسبت به انواع دیگر آفتابپرستان به این نام معروف است.
این نوع آفتابپرست طولی بیشتر از 60 سانتیمتر و شاخ کوچکی در انتهای پوزه خود دارد