محیط زیست > حیوانات - همشهری آنلاین:
این مادر مهربان در حال بوسیدن و لوس کردن بچهاش شکار عکاس شده است.

آلپاکا گونهای لاما است که در آمریکای جنوبی زندگی میکند. مانند لامای معمولی اهلی است ولی برعکس لاما که گوشی موزمانند دارد گوشهای آلپاکا صاف است. آلپاکاها از لاما کوچکترند و از آنها برای بارکشی استفاده نمی شود.

پشم آلپاکا از پشم لاما نرمتر است و از آن برای تولید پتو، جوراب، کلاه، دستکش، ژاکت و روسری استفاده میشود