ايرن – محمد محمد پور:مدير کل محيط زيست استان سمنان گفت:"بهترين راه حل براي افزايش جمعيت گور ايراني تکثير آن در سايت هاي مناسب است

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،حميد زهرابي با بيان اين مطلب افزود:"گور ايراني نمي تواند مهاجرت کند چرا که زيستگاه ها حالت جزيره اي به خود گرفته اند پس راه حل مناسب براي احياي اين گونه نادر ايراني تکثير آن در اسارت است."
وي که با خبرنگار ايرن گفت و گو مي کرد،اظهار داشت:"البته زيستگاه هاي گور در کشور نظير توران و بهرام گور مناطق وسيعي را تشکيل مي دهند که گور مي تواند به راحتي در کريدورهاي مهاجرتي داخل زيستگاه تردد کند اما بايد توجه داشت که احياي اين گونه در زيستگاه هاي مناسب در سراسر کشور نياز به تکثير آن در سايت هاي استاندارد دارد درست مانند اتفاقي که در خراسان در حال رخ دادن است."
وي که پيش از معاون محيط زيست فارس بود،مي گويد که 169 گور در زيستگاه توران و حدود 300 گور در منطقه بهرام گور زيست مي کنند