ايرن – محمد محمد پور:معاون محيط طبيعي محيط زيست خراسان رضوي نگراني خود را از شکار آهوان مهاجر شيراحمد ابراز کرد

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران،آهوان شيراحمد تابستان امسال و با شدت گرفتن خشکسالي در زيستگاه شيراحمد که کمبود آب و علوفه را به همراه داشت به اطراف مهاجرت کردند و حتي تا شعاع 40 کيلومتري از زيستگاه پراکنده شدند.
مهاجرت آهوان خطر تلف شدن آنها را افزايش داد به طوري که تقي پور به ايرن مي گويد:"مهاجرت آهوان اتفاقي طبيعي است که از ديرباز وجود داشته و گونه براي يافتن زيستگاهي بهتر دست به مهاجرت مي زند اما بايد توجه داشت که در اطراف شيراحمد امنيت مانند داخل زيستگاه نيست و ما نگرانيم که آهوان مهاجر توسط شکارچيان شکار شوند."
وي ادامه مي دهد:"نزديک به هزار آهو از اين زيستگاه خارج شده اند و اتفاق جديدي هم از آن موقع تاکنون در زيستگاه رخ نداده است."
شيراحمد زيستگاهي بزرگ براي آهوان شمال شرق کشور است.اين زيستگاه تا اوايل امسال نزديک به 2600 آهو را در خود جاي داده بود اما با شدت گرفتن خشکسالي حدود هزار آهو به تدريج به اطراف پراکنده شدند.
سرشماري پاييزه در شيراحمد نشان مي دهد که آيا آهوان مهاجر بازگشته اند يا نه.