اتحادیه گوسفندداران اسپانیا روز گذشته در اعتراض به سخت تر شدن شرایط اقتصادی صنف گوسفندداران و چوپانان با آوردن ۵ هزار راس گوسفند به قلب شهر مادرید تظاهرات برگزار کردند.