با واژگون شدن کامیونی حامل صدها کندو در بزرگراه یوتا، مشکلاتی در عبور و مرور خودروها ایجاد شد. به نوشته جمهوری اسلامی، در این سانحه که نزدیک به خروجی پانزدهم این اتوبان رخ داد، میلیونها زنبور آزاد شدند و همین موضوع سبب شد تا بزرگراه برای ساعاتی مسدود شود. “تاد جانسون” رئیس پلیس این بزرگراه درباره این حادثه گفت:”راننده کنترل کامیون را از دست داد و به گارد ریل برخورد کرد و بعد خودرو واژگون شد. ما همه جافقط زنبور میدیدیم.چارهای نداشتیم بجز اینکه اتوبان را برای پنج ساعت ببندیم.”
با هماهنگی زنبورداران منطقه، بخش عمدهای از این زنبورهای فراری جمع آوری شدند. زنبورها به دو پلیسی که در محل حاضر شده بودند به همراه راننده حمله کردند. آنها با اینکه به شکل تهدیدکنندهای زخمی نشدند، اما برای مداوای نیشهای متعدد زنبورها به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته یکی از زنبورداران در این حادثه بیش از ۲۰ میلیون زنبور از کامیون فرار کردند که البته بخش اصلی آنها گرفته شدند. این زنبورها قرار بود به شهر بیکرسفیلد ایالت کالیفرنیا منتقل شوند.