همشهری آنلاین:
آبتنی یک طوطی سوژهای برای عکاس این عکس شده است.

این طوطی که در یک قایق در حال گذر از خلیج Papagayo بوده، گویا تحمل گرمای تابستانی محیط را نداشته و ناگهان تصمیم میگیرد که تنی به آب بزند و با کمترین امکانات، دوش بگیرد