خبرگزاری فارس: مسئول بخش اطلاعات علمی انستیتو بینالمللی ماهیان خاویاری گفت: در حال حاضر 27 گونه ماهی خاویاری در دنیا وجود دارد که تنها شش گونه آنها در دریای خزر و رودخانههای منتهی به آن زندگی میکنند.

علیرضا علیپور امروز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به نتایج جمعآوری ذخایر خاویاری در بانک اطلاعات جامع ماهیان خاویار اظهار داشت: بانک اطلاعات جامع تاسماهیان تاکنون پژوهشها و نتایج تحقیقاتی را جمعآوری کرده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت تاسماهیان که فسیل زنده دریای خزر هستند تمام فعالیتها و پژوهشهای مربوط به این ذخایر در بانک جمعآوری شده است.
این مسئول، ارتقا و انتقال دانش بشری درباره ماهیان خاویاری و بهروز کردن اطلاعات را از جمله فعالیتهای بانک مذکور ذکر کرد.
وی ماهیان خاویاری را به عنوان یکی از ارزشمندترین ماهیان جهان نامید و تصریح کرد: ماهیان خاویاری با قدمت تاریخی 250 میلیون ساله به فسیل زنده شهرت دارند.
علیپور با اشاره به اینکه دریای خزر زیستگاه اصلی ماهیان خاویاری است، ابراز داشت: دریای خزر بیشترین جمعیت این ماهیان را در خود جای داده است.
به گفته وی، در حال حاضر 27 گونه ماهی خاویاری در دنیا وجود دارد که تنها شش گونه آنها در دریای خزر و رودخانههای منتهی به آن زندگی میکنند.
مسئول بخش اطلاعات علمی انستیتو بینالمللی ماهیان خاویاری خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش روزافزون آی.تی در ارتقا و انتقال دانش بشری و عنایت به اهمیت تشکیل بانک اطلاعات تنوع گونهای ماهیان خاویاری انستیتو تحقیقات بینالمللی ماهیان خاویاری در سال 88 راهاندازی شد.
وی انستیتو تحقیقات بینالمللی ماهیان خاویاری را نخستین موسسه تخصصی تاسماهیان در جهان عنوان کرد و افزود: این موسسه از سال 74 فعالیت خود را در زمینههای مختلف تاسماهیان دریای خزر آغاز کرد.
علیپور اضافه کرد: این موسسه به عنوان یک مرکز مرجع بینالمللی تاسماهیان با راهاندازی بانک مذکور تلاش کرده تا اسناد، مدارک، گزارشهای علمی و پژوهشی، نتایج دستاوردهای تحقیقاتی، پایاننامههای دانشجویی، اخبار، عکس و فیلم را از مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و اجرایی جمعآوری کرده و در این بانک اطلاعاتی ماهیان خاویاری ذخیره کند.
وی فراهم شدن شرایط مناسب برای محققان و اندیشمندان برای تبادل اطلاعات پژوهشی در زمینه تاسماهیان را از جمله اهداف بانک جامع اطلاعات ماهیان خاویاری برشمرد.
این مسئول یادآور شد: امیدواریم محققان با ارائه راهکارهای علمی گام بسیار موثری برای حفظ و بهرهبرداری پایدار از ذخایر ارزشمند تاسماهیان جهان بردارند.