خبرگزاری فارس: رئیس بخش مدیریت ذخایر انستیتو بینالمللی ماهیان خاویاری از انقراض سه گونه ماهی خاویاری

شامل فیلماهی، شیب و تاسماهی روسی در سواحل ایرانی دریای خزر خبر داد.


محمود توکلی امروز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به آخرین نتایج گشت تابستانه و پاییزه تحقیقاتی ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در حوزه جنوبی دریای خزر (آبهای ایران) اظهار داشت: انجام گشت تحقیقاتی ماهیان خاویاری یک پروژه منطقهای بین پنج کشور حاشیه دریای خزر است.
وی اذعان داشت: طبق این مصوبه، کنوانسیون سایتس تاکید دارد که این پنج کشور گشت ارزیابی ماهیان خاویاری را داشته باشند.
این مسئول با بیان اینکه از سال 81 با کشتیهای روسی گشت ارزیابی انجام دادیم، افزود: از سال 82توسط شناور کوچک گیلان گشت ارزیابی را خودمان انجام دادیم و دو سال قبل یک نماینده از روسها در کشتی ما و یک نماینده از طرف ایران در کشتی روسها حضور داشتند و کار نظارت بر این ارزیابی را انجام میدادند.
وی با تصریح بر اینکه گشت ارزیابی تحقیقات ماهیان خاویاری در هر چهار فصل قرار است انجام شود، اذعان داشت: در حال حاضر گشتهای بهاره، تابستانه و پاییزه انجام شده و مهر امسال پایان یافته است.
توکلی اضافه کرد: طرح ارزیابی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان از تاریخ 25 شهریور امسال از منطقه آستارا در گیلان آغاز و در تاریخ 12 مهر جاری در منطقه ترکمن در استان گلستان به اتمام رسید.
وی بررسی وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای جنوبی دریای خزر را با هدف برآورد ذخایر و فراوانی مطلق، تعیین ترکیب گونه‏ای و فراوانی نسبی گونه‏های مختلف ماهیان خاویاری عنوان کرد.
رئیس بخش مدیریت ذخایر انستیتو بینالمللی ماهیان خاویاری بیان داشت: بررسی وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری در اعماق زیر 10 متر سواحل جنوبی دریای خزر اجرا شد و نمونهبرداری در 40 ایستگاه توسط ترال 9 و با استفاده از دو شناور تحقیقاتی سیسرا2 صورت گرفت.
وی با بیان اینکه در این گشت ترکیب گونهای صید شامل 91.1 درصد تاسماهی ایرانی و 8.9 درصد ازونبرون بود، خاطرنشان کرد: نتایج این بررسی نشان داد که فراوانی بچه ماهیان خاویاری در آبهای ایرانی حاشیه جنوبی دریای خزر در اواخر تابستان و اوایل پاییز به دلیل شرایط مناسب زیستی و وجود مواد غذایی و عدم وجود عوامل تهدید کننده مانند دامهای صید غیر مجاز و کاهش رقابت غذایی به دلیل عدم حضور فراوان ماهیان استخوانی نسبت به دیگر ماههای سال بیشتر است.
به گفته توکلی، فراوانی کل گشت امسال نسبت به گشت مرداد ماه تابستان 89 حدود 118 برابر بوده و نسبت به گشت آذر ماه پاییز 88 بیش از 10 برابر افزایش داشته است.
وی، نتایج گشت تابستان 90 را نشانگر تاثیر مثبت تکثیر ماهیان خاویاری در بازسازی ذخایر عنوان کرد و اذعان داشت: ماهیان صید شده دارای شرایط بسیار مناسبی بوده و دارای معده پر از غذا بودند که نشان دهنده شرایط تغذیهای مناسب در زمان نمونهبرداری بوده است.
این مسئول یادآور شد: از آنجا که این ماهیان تمام موانع موجود در رودخانه و دریا را پشت سر گذاشته و به شرایط ایدهآل برای رشد رسیدهاند و توانایی تبدیل شدن به مولدان مناسب را در سالهای آتی دارند لازم است با نظارت جدی بر فعالیت تعاونیهای پره و همچنین جلوگیری از استقرار دامهای چشمهریز توسط صیادان غیرمجاز، ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر حفظ و احیا صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه در این گشتهای تحقیقاتی هیچ بچه ماهی از سه گونه فیلماهی، شیپ و تاسماهی روسی صید نشد، گفت: این امر بیانگر وضعیت بسیار وخیم ذخایر گونههای خاویاری از نوع این ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر است.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر شیلات ایران اقدام جدیتری نسبت به تولید بچه ماهی و رهاسازی آن به دریای خزر داشته باشند.
توکلی با تصریح بر اینکه وضعیت سه گونه ماهی خاویاری دریای خزر رو به وخامت است، اظهار داشت: وضعیت تاس ماهی ایرانی نیز خوب نیست.
وی آلودگیها، صید بیرویه و غیرمجاز و... را از جمله دلایل مهم انقراض تاسماهیان خاویاری ایرانی و روسی عنوان کرد و افزود: طبق آمار سایتس، صید غیرمجاز از طرف روسیه و آذربایجان بیشتر از ایران است.
رئیس بخش مدیریت ذخایر انستیتو بینالمللی ماهیان خاویاری متذکر شد: در صورت ادامه صید غیرمجاز ماهیان خاویاری مولد از بین رفته و دیگر هیچ ماهی خاویاری مولد وجود نخواهد داشت و ذخایر جوان از چرخه خارج میشوند.
وی ادامه گشتهای ارزیابی ذخایر دریای خزر را بهار سال آینده عنوان کرد.