خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
سرويس: علميپژوهشگران آمريکايي ميگويند فسيل يافت شده در آمريکاي جنوبي شکاف 60 ميليون ساله سابقه تاريخي پستانداران اين قاره را پر ميکند.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه کرمانشاه، محققان دانشگاه «لوييس ويل» در «کنتاکي» ميگويند: اين فسيل متعلق به اولين نمونه شناخته شده پستانداران در دوران اوليه «کرتاسه» در آمريکاي جنوبي است.
اين موجود توسط ديرينه شناسان، «Cronopio dentiacutus» ناميده شده است و جد پستانداران منقرض شدهاي است که منشا شکلگيري حيوانات کيسهدار کنوني هستند.
طول «Cronopio» چهار تا شش اينچ بوده و از حشرات آن دوره تغذيه ميکرده است.
اين پستاندار در زماني که دايناسورهاي غول آسا بر روي زمين در حدود 100 ميليون سال پيش فرمانروايي ميكردهاند، زندگي ميکرده است