خبرگزاري فارس: تمايلات اخير در اسپانيا باعث شده تا گاوبازي به عنوان يك ورزش خشن و نامحبوب مطرح شده و با سياستهاي جديد شبكههاي تلويزيوني به حاشيه برود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از تايم، امروزه تماشاي مسابقات گاوبازي از تلويزيون اسپانيا به كابوسي تبديل شده است. تابستان امسال اولين سالي بود كه تلويزيون TVE اسپانيا در 51 سال گذشته حتي يك مسابقه گاوبازي را هم پخش نكرد.
در زماني كه اين تشريفات و سنت خونين روز به روز بيشتر زير سئوال مي رود اين حركات را ميتوان نشانهاي از به چالش افتادن گاوبازي دانست. در سال 2004 شهر بارسلونا خود را شهري ضد گاوبازي خواند و قبل از آن نيز قانوني براي حمايت از حقوق حيوانات تصويب شد كه گاوبازي را در كل منطقه شمال شرقي كاتالونيا ممنوع كرد. اين قانون براي اينكه از روي آوردن نسل آينده به اين ورزش جلوگيري كند آن را نمايشي مخصوص بزرگسالان خوانده و تماشاي آن را براي افراد زير 14 سال ممنوع اعلام كرد.
فعالان حقوق حيوانات عدم پخش اين مسابقات از تلويزيون tve را دليل ديگري بر تقويت تمايلات ضد گاوبازي در اسپانيا مي دانند. نظر سنجي سال 2006 مؤسسه گالوپ نشان داد كه 72 درصد اسپانيائيها علاقهاي به گاوبازي ندارند.
اما اين مسئله جنبهاي فراتر از حقوق حيوانات به خود گرفته است. آخرين جنجال به وجود آمده در اين مورد متهم كردن دولت سوسياليست اسپانيا به زير سوال بردن ارزشهاي سنتي اين كشور توسط روزنامه el mondo بوده است.
تصميم گرفته شده توسط شبكه TVE حدود 2 سال قدمت دارد و بيشتر مربوط به قانوني است كه در سال 2004 تصويب شد و پخش برنامههاي خشن در شبكههاي تلويزيوني را در ساعاتي كه بچهها بيشتر به تماشاي تلويزيون مي پرداختند را ممنوع كرده و حتي مقرر ميداشت كه تبليغات ضد گاوبازي هم پخش شود.
اين مسئله از جنبه اقتصادي هم قابل توجه است چرا كه هزينه حق پخش اين مسابقات به شدن كاهش يافته است.
اما به نظر مي رسد فراتر از سياست پول نيز در اقدام جديد تلويزيونها مؤثر بوده است و با تشديد رقابت شركتهاي تلويزيوني شبكهاي مانند tve ترجيح ميدهد تا سرمايه خود را هزينه برنامههاي پربينندهتر بينالمللي مانند مسابقات فوتبال كند.
به هر حال در حاليكه فعالان مربوطه عدم پخش اين مسابقات از تلويزيون را به هم تبريك مي گويند نسلهاي جوانتر هم نسبت به نسل قبلي خود كه ماتادورها و فيلمهاي آنها تنها سرگرمي آنها بودهاند ارتباط كمتري را با گاوبازي پيدا مي كنند.
اما با توجه به قوانين جديد دولت براي رسانهها مبني بر تقويت احساسات و هويت ملي بايد منتظر بود و ديد كه دور شدن اين مسابقات از تلويريون يك امر موقت است يا خير و آيا اينكه اين تشريفات قديمي و سنتي اسپانيا بار ديگر موفق خواهد شد تا راه خود را به شبكه هاي تلويزيوني باز كند يا اين پايان راه اين رشته در رسانه هاي تصويري است.