یک سگ به سوی پلیس ضدشورش در جریان یک تظاهرات مقابل وزارت اقتصاد کشور یونان در آتن پارس می کند.