دانشمندان هلندي از سلولهاي بنيادي نوعي همبرگر را توسعه دادند كه هر چند مشكلات متعددي از جمله قيمت بالا و طعم نامانوس دارد اما در آينده مي تواند در مبارزه با گرسنگي جهاني مورد استفاده قرار گيرد.

توليد اين گوشت مصنوعي دلايل زيستي و تجاري متعددي دارد. براي مثال، گزارش سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه تا سال 2050 مصرف گوشت به دو برابر مصرف فعلي خواهد رسيد كه با متدهاي توليد رايج، اين سيستم در پاسخگويي به تقاضاي بازار ناتوان خواهد بود.

نخستين بار در سال 2009 دانشمندان هلندي دانشگاه آيندهوون خبر از توليد گوشت با استفاده سلولهاي بنيادي دادند.

اكنون نيز گروهي از پژوهشگران دانشگاه مستريخت به مديريت پروفسور «مارك پست» در حال مطالعه بر روي سلولهاي بنيادي حيوانات براي توليد همبرگر مصنوعي هستند.

توليد اين گوشت مصنوعي دلايل زيستي و تجاري متعددي دارد. براي مثال، گزارش سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه تا سال 2050 مصرف گوشت به دو برابر مصرف فعلي خواهد رسيد كه با متدهاي توليد رايج، اين سيستم در پاسخگويي به تقاضاي بازار ناتوان خواهد بود.

همچنين دامپروري فشار زيادي به محيط زيست از نظر اختصاص زمين، توليد پسماندها و افزايش گازهاي گلخانه اي وارد خواهد كرد.از سويي ديگر بسياري از سازمانهاي محافظت از حيوانات معتقدند كه كشتن حيوانات با هدف رفع نيازهاي خوراكي از نظر اخلاقي درست نيست و به همين علت انجمن حمايت از حيوانات PETA به دنبال راهي براي حل اين مشكل است.

در حقيقت PETA قصد دارد به اولين دانشمندي كه بتواند تا سال 2012 گوشت توليد آزمايشگاه را با هزينه اي سازگار با عرضه تجاري توليد كند يك ميليون دلار جايزه بدهد.

از اين رو، تيم تحقيقاتي «مارك پست» گروهي از سلولهاي بنيادي حيوانات را انتخاب كردند و آنها را با ماده اي كه از جنين يك اسب گرفته بودند تركيب نمودند.

محصول به دست آمده 5/2 سانتيمتر طول و كمتر از يك سانتيمتر عرض دارد. شكل آن شبيه به خمير و به رنگ تيره كمرنگ است كه اين تيرگي احتمالاً به دليل فقدان ميوگلوبين خون و پروتئين ميانجي گر آهن است.

مارك پست در اين خصوص توضيح داد: «ما در حال جست وجوي روشي براي ساخت ميوگلوبين هستيم تا رنگ اين گوشت را به رنگ طبيعي برسانيم. اميدواريم كه بتوانيم ظرف مدت يك سال يك همبرگر واقعي را توليد كنيم.»براساس گزارش ديلي تلگراف، رنگ تنها بخشي از موانعي است كه اين دانشمندان بايد آن را حل كنند. به طوري كه اولين و مهم ترين مسئله براي توليد اين گوشت مصنوعي هزينه بالاي آن است.

برپايه ارقام محتاطانه با استفاده از متدهاي فعلي، توليد اولين همبرگر مصنوعي مي تواند بيش از 220 هزار پوند (250 هزار يورو) هزينه داشته باشد.